Üriner Sistem Enfeksiyonu

1
358

Üriner Sistem Enfeksiyonu

Üriner sistem sterildir, içinde herhangi bir mikrop barındırmaz. Üriner sistemin herhangi bir noktasına mikropların yerleşmesine üriner sistem enfeksiyonu(İYE) denir. Üriner sistem enfeksiyonları bayanlarda daha sık gözükmektedir. Üriner sistem enfeksiyonları dört gruba ayrılır; asemptomatik bakteriüri, komplike olmayan İYE, komplike İYE ve akut piyelonefrit.

Asemptomatik bakteriüri, herhangi bir şikayeti olmayan birinde tesadüfi olarak enfeksiyonun saptanması durumudur. Kendiliğinden iyileşebilir ve tekrarlayan İYE öyküsü, enfekte taşı veya ileri yaş yoksa tedavi verilmez. Ancak gebeler tedavi edimezse hem akut piyelonefrit gelişebilir hem de erken doğuma yol açabilir.
Komplike olmayan İYE; genelde mesanede bakterilerin yerleşmesi(sistit) ile oluşur. Bayanların yarısı ömründe en az bir kez sistit geçirir. Sık tekrarlama öyküsü ve tedavi başarısızlığı yoksa idrar kültürü yapılmadan tedavi verilebilir.
Komplike İYE; İYE olan birinde; diyabet, üriner sistemde stent gibi yabancı cisim bulunması, immün sistemin baskılanması, detrüsör kas disfonksiyonu, böbrek taş gibi nedenlerle tıkanıklık olması, gebelik, erkek cinsiyet ve vesikoüretral reflü olması durumudur.
Akut piyelonefrit; bakterilerin aşağıdan yukarıya gelmesi veya kan yoluyla direkt böbrek parankimine ulaşması ile oluşur.

İYE’de; idrar yaparken ağrı, ani ve sık idrar hissi gelmesi, idrar rengine bulanıklaşma, idrarda kan gözükmesi, suprapubik bölgede hassasiyet, bulantı ve kusma olabilir. Akut piyelonefritte bunlara ek olarak ani başlangıçlı ateş, bakteriemi, yan ağrısı, ishal ve kostavertebral hassasiyet de gözlenir. Ayrıca; sistit bulguları yedi günden uzun sürenlerde de akut piyelonefrit düşünülmelidir.

Üriner sistem enfeksiyonları ile karışan durumlar; apendisit, kolesistit, divertikülit, gastroenterit, vertebral diskopati, over kistleri, pankreatit, pelvik inflamatuar hastalık, pnömoni, renal ven trombozu ve böbrek taşlarıdır.

Tanıda en önemli tetkik orta akım idrarı incelemesidir. İdrarda lökosit varlığı(piüri) lökosit esteraz testiyle veya direkt mikroskopik inceleme ile saptanabilir. İdrarda lökosit silendiri görülmesi akut piyelonefrit için tanısaldır. Nitrit testinin pozitif olması veya mikroskopide bir tane mikrop gözükmesi idrarda bakteri olduğunu gösterir. Lökosit esteraz ve nitrit negatif olanlara mutlaka direkt mikroskopik inceleme yapılmalıdır. Bir milimetreküpte en az on lökosit görülmelidir. Komplike enfeksiyonlarda ve akut piyelonefritte mutlaka idrar kültürü yapılması da gerekmektedir. Tanısı şüpheli vakalarda kontrast öncesi ve sonrası üriner tomografi çekilmesi önerilir. Ayrıca piyelonefritte 72 saat tedaviye rağmen düzelme olmadıysa tomografi önerilmektedir.

Üriner sistem enfeksiyonu olup; ağızdan beslenemeyenler, şiddetli ağrısı ve bulantısı olanlar, sepsis bulguları olanlar, gebeler ve komplike enfeksiyonu olanlarda hastaneye yatırılarak tedavi edilmelidir.

Sistit tedavisinde; trimetoprim sülfamataksazol günde iki kez üç gün , nitrofurontain 2×100mg yedi gün, fosfomisin 3 gram bir gün, sefaleksin 4×250mg üç gün, cipro 2×500 mg üç gün, norfloksasin 2x 400mg üç gün veya levofloksasin 1x 750 mg beş gün verilebilir. Erkeklerde trimetoprim sülfamataksazol ve kinolonlar tercih edilirken; gebelerde, nitrofurontoin, sefaleksin ve sefuroksim aksetil tercih edilir.
Akut piyelonefritte en az ondört gün tedavi gerekmektedir. Hastalara ampisilin 4×1gr ve gentamisin 3mg/kg dozunda birlikte verilir. Ek olarak; üçüncü kuşak sefalosporinler veya moksiflokasasin hariç diğer kinolonlar verilebilir. Ayaktan tedavi edilenlere oral kinolonlar verilir.

Yılda üçten fazla İYE geçirenlerde, altta yatan anatomik ve fonksiyonel bozukluk saptanmadı ise altı ay kadar nitrufurontoin, trimetoprim sülfamataksazol, sephaleksin veya ampisilin sülbaktam günde bir kez alınarak proflaksi önerilir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here