Multipl Myelom

0
863

Multipl Myelom

Multipl myelom, plazma hücrelerin aşırı çoğalmasına ile seyreden bir kanserdir. Plazma hücresi tek tip immunoglobulin üreten hücrelerdir. Normalde antijenle karşılaşınca olması gereken bu durum multipl myelomda kontrol dışı olarak olur. Anormal plazma hücreleri kemik iliğini işgal edip monoklonal immünoglobulin üretirler ve normal hücrelerin görev yapmasını engeller.
Myelom tanısı için; serum veya idrarda monoklonal protein, kemik iliğinde %10’nun üzerinde plazma hücresi olması veya dokuda plazmostoma varlığından en az birine ek olarak organ hasarı olmalıdır. Organ hasarını ise kemik lezyonu, anemi, böbrek yetmezliği ve hiperkalsemiden bir tanesinin varlığında söyleyebiliriz.

Myelom çok sık saptanan bir hastalık değildir. Tüm kanserlerin %1’ini oluşturur. Multipl myelom genelde 60 yaşından sonra saptanır. Ancak hastaların myelom tanısı almadan önce, uzun süre boyunca belirsiz monoklonal gamapati evresinde bulundukları düşünülmektedir. Bu evre asemptomatiktir ve bening kabul edilmektedir.

 

757190-fig-1

Myelomda hiperkalsemi, proteinüri, sedimantasyon artışı, periferik yaymada eritrositlerin para dizisi gibi üst üste gelmesi(rulo formasyonu) saptanır. Anemi sıktır ve kemik iliği infiltrasyonu ve sitokinlere bağlı olarak oluşur. Hastalarda hipervizkosite gözükür. Buna bağlı olarak, mukozal kanamalar, vertigo, bulantı kusma ve mental durum değişikliği oluşabilir. Miyelom, kemiklerde tipik olarak litik lezyonlara, kemik ağrısına, osteopeniye ve patolojik kırıklara yol açar. Çünkü Kemikte sitokinlerin etkisi ile osteoklastlar aktive olup kemik yıkımı oluştururlar. Litik lezyonlar direkt grafilerle saptanabilir. Enfeksiyon sıklığında artış vardır. Çünkü, anormal İmmünoglobUlün üretimi olur ve nötropeni gelişir.Sentezlenen immünoglobulin hafif zincirleri böbrek hasarına yol açar.

Tanı için kan testlerine ek olarak immünoglobulin sentezini değerlendirmek için serum ve idrar protein elektroforezi ve daha duyarlı olan immünfiksasyon elektroforezi yapılır. Eletroforezde beta veya gama bandında monoklonal pik saptanır.
Miyelomda evrelendirme için beta 2 mikroglobulin ve albumin kullanılır.

Multipl myelom hastasının tedavi aşamasında ilk bakılması gereken,hastanın otolog kök hücre nakli adayı olup olmadığıdır. Tedavide ilk seçenek kök hücre naklidir. Hasta kök hücre nakline uygun değilse talidomid ve bortezomip gibi ilaçlar denenebilir. Ancak hastalarda tedavi sonrası nüks sık saptanmaktadır.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here